Giờ xuất bến

Giờ xuất bến

TT BẾN ĐI BẾN ĐẾN GIỜ XUẤT BẾN LỘ TRÌNH TUYẾN
1 Cửa Lò

BX Nước Ngầm

09h30, 11h00, 13h20, 21h00, 22h00. Quốc Lộ 1A
2 Vinh BX Nước Ngầm 08h15, 10h30, 11h30, 12h00, 13h30, 14h20, 15h40, 22h00, 23h00.
3 Vinh B.X Yên Nghĩa 09h30, 10h40, 23h00 Đường mòn HCM
4 Cửa Lò B.X Yên Nghĩa 09h40, 22h00 Đường mòn HCM
5 Vinh BX Gia Lâm 10h00, 23h00 Quốc lộ 1A
6 Hà Tĩnh BX Nước Ngầm 06h45,10h00,12h00, 14h20, 21h30. Quốc lộ 1A
7 Hà Tĩnh BX Gia Lâm 08h30, 21h30. Quốc lộ 1A
8 Hà Tĩnh Yên Nghĩa 08h00, 21h30. Đường mòn HCM
9 BX.Nước Ngầm Vinh 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 12h35, 13h25, 14h35, 18h00, 21h00, 21h30, 22h15, 22h25, 22h50, 22h55, 23h00.  

Quốc lộ 1A

 

10 BX.Nước Ngầm Cửa Lò 08h30, 10h30, 11h30, 12h35, 13h25, 14h35, 21h30, 22h50, 23h00.
11 BX.Nước Ngầm

Hà Tĩnh

09h30, 12h00, 18h00, 21h00, 22h15, 22h25, 22h55 Quốc lộ 1A
12 BX Gia Lâm Vinh, Hà Tĩnh 10h00, 21h30. Quốc lộ 1A
13 BX Y.Nghĩa Cửa Lò,Vinh, Hà Tĩnh 09h10, 10h55, 21h10, 22h30 Đường mòn HCM

Đã đang

Đăng bình luận (0) →