Các chuyến

06:45 – 14:15

Thời gian : 7 giờ 30 phút
BX Hà Tĩnh –
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

06:50 – 13:25

Thời gian : 6 giờ 30 phút
TX Cửa Lò –
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
30 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

08:00 – 16:30

Thời gian : 7 giờ 30 phút
BX Hà Tĩnh –
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
10 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

09:00 – 15:30

Thời gian : 7 giờ 30 phút
TX. Cửa Lò –
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
25 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

11:00 – 18:30

Thời gian : 7 giờ 30 phút
BX Hà Tĩnh –
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
16 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

14:00 – 20:00

Thời gian : 7 giờ 30 phút
TX. Cửa lò-
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

23:00 – 4:30

Thời gian : 5 giờ 30 phút
Vinh-
BX Nước Ngầm

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

23:00 – 4:30

Thời gian : 5 giờ 30 phút
BX Nước Ngầm
-Vinh

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

22:00 – 04:30

Thời gian : 05giờ 30 phút
Bx.Nước Ngầm
-BX Hà Tĩnh

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

10:20 – 15:30

Thời gian : 7 giờ 10 phút
BX.Yên Nghĩa –
BX.Hà Tĩnh

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ

22:45 – 4:45

Thời gian : 6 giờ 00 phút
BX. Gia Lâm –
BX.Hà Tĩnh

(Quốc lộ 1)
20 chỗ online
(Xe giường nằm)
245.000VNĐ