Giờ xuất bến

Giờ xuất bến

TT BẾN ĐI BẾN ĐẾN GIỜ XUẤT BẾN LỘ TRÌNH TUYẾN
1 Cửa Lò

BX Nước Ngầm

06h50,09h45,11h45,13h40,22h10,22h20 Quốc Lộ 1A
2 Vinh BX Nước Ngầm 07h30,08h30,10h30,11h30,12h30,13h30,13h40 (VIP),14h30,15h30 (28 giường )
3 Vinh B.X Yên Nghĩa  09h30,23h00 Đường mòn HCM
4 Cửa Lò B.X Yên Nghĩa Đường mòn HCM
5 Vinh BX Gia Lâm 10h40,23h00 Quốc lộ 1A
6 Hà Tĩnh BX Nước Ngầm 07h00,10h00,12h00,12h20 (VIP),14h10,15h10 (28 giường),21h35,21h40 (VIP,28 giường) Quốc lộ 1A
7 Hà Tĩnh BX Gia Lâm 09h10,21h30 Quốc lộ 1A
8 Hà Tĩnh Yên Nghĩa 08h00,21h30 Đường mòn HCM
9 BX.Nước Ngầm Vinh 08h30,09h30,10h30,11h00 (28 giường),11h30,12h00,12h35,13h00 (VIP),13h25,14h35,15h30,17h05,18h00,21h00,21h30,22h15,22h25 (VIP),22h50,22h55,23h00,23h15(28 giường)  

Quốc lộ 1A

 

10 BX.Nước Ngầm Cửa Lò 08h30,10h30,11h30,12h35,13h25,14h35,15h30,17h05,21h30,22h50,23h00
11 BX.Nước Ngầm

Hà Tĩnh

09h30,11h00 (28 giường),12h00,13h00(VIP),18h00,21h00,22h15,22h25 (VIP),22h55,23h15 (28 giường) Quốc lộ 1A
12 BX Gia Lâm Vinh, Hà Tĩnh 10h00, 22h20 Quốc lộ 1A
13 BX Y.Nghĩa Cửa Lò,Vinh, Hà Tĩnh 10h55,21h10 Đường mòn HCM

Đã đang

Đăng bình luận (0) →