Giờ xuất bến

Giờ xuất bến

TT BẾN ĐI BẾN ĐẾN GIỜ XUẤT BẾN LỘ TRÌNH TUYẾN
1 Cửa Lò

BX Nước Ngầm

06h50, 09h30, 11h30, 13h10, 21h30, 22h30 Quốc Lộ 1A
2 Vinh BX Nước Ngầm 07h35, 08h25, 10h30, 11h40, 12h30, 13h40, 14h00(vip), 14h10, 15h40, 16h45(xe 28 giường), 22h30, 23h30.
3 Vinh B.X Yên Nghĩa 09h40, 23h30 Đường mòn HCM
4 Cửa Lò B.X Yên Nghĩa Đường mòn HCM
5 Vinh BX Gia Lâm 14h10, 23h30 Quốc lộ 1A
6 Hà Tĩnh BX Nước Ngầm 06h45,10h00, 12h00, 12h30(VIP), 14h10, 15h15(xe 28 giường),  21h55, 22h. Quốc lộ 1A
7 Hà Tĩnh BX Gia Lâm 12h30, 21h55. Quốc lộ 1A
8 Hà Tĩnh Yên Nghĩa 08h00, 21h50. Đường mòn HCM
9 BX.Nước Ngầm Vinh 08h30, 09h30, 10h30, 10h45( xe 28 Giường), 11h30, 12h00, 12h35, 13h00(VIP), 13h25, 14h35, 15h30, 17h05, 18h00, 21h00, 21h30, 22h15, 22h25(VIP), 22h50, 22h55, 23h00, 23h15( xe 28 Giường).  

Quốc lộ 1A

 

10 BX.Nước Ngầm Cửa Lò 08h30, 10h30, 11h30, 12h35, 13h25, 14h35, 15h30,17h05, 21h30, 22h50, 23h00.
11 BX.Nước Ngầm

Hà Tĩnh

9h30,  12h00, 13h00(VIP), 18h00 21h00 22h15 22h25(vip)  22h55, 23h15(xe 28 giường) Quốc lộ 1A
12 BX Gia Lâm Vinh, Hà Tĩnh 10h00, 22h20 Quốc lộ 1A
13 BX Y.Nghĩa Cửa Lò,Vinh, Hà Tĩnh 10h55, 22h10 Đường mòn HCM

Đã đang

Đăng bình luận (0) →