Thông tin đặt vé

Đặt vé và thanh toán vé

 

#content-container input[type=text]{width: 400px;}
#content-container input[type=select]{width: 400px;}
#content-container input[type=date]{width: 400px;}
#content-container input[type=tel]{width: 400px;}
#content-container input[type=email]{width: 400px;}
#content-container input[type=submit ]{width:420px;background: red; color: white;}
#content-container textarea {width: 400px;}